Immediate 2.0 Avapro - Naše zásady ochrany osobných údajov

Zber údajov prostredníctvom služby Immediate 2.0 Avapro

Immediate 2.0 Avapro zhromažďuje údaje na poskytovanie a zlepšovanie služieb ponúkaných na našej obchodnej platforme. Medzi typy zozbieraných údajov patria okrem iného:

Osobné identifikačné údaje: Meno, e-mailová adresa a kontaktné údaje.

Finančné informácie: Obchodné aktivity, história transakcií a údaje o platbách.

Údaje o používaní: Informácie o tom, ako sú služby v rámci služby Immediate Avapro 360 využívané.

Technické údaje: IP adresy, typy a verzie prehliadačov spolu s ďalšími technológiami zariadení používaných na prístup k Immediate 24 Avapro.

Immediate Avapro 360 používanie osobných údajov spoločnosťou Immediate Avapro 360

Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Immediate Avapro 360, sa používajú na rôzne účely vrátane:

Správa účtu: Vytvorenie a správa používateľského účtu Immediate 2.0 Avapro.

Podpora zákazníkov: Poskytovanie pomoci a podpory pre naše služby.

Zlepšenie služieb: Zlepšenie funkčnosti a používateľského zážitku služby Immediate 24 Avapro.

Dodržiavanie predpisov a zákonných povinností: Dodržiavanie zákonných požiadaviek a presadzovanie našich zmluvných podmienok.

Immediate 24 Avapro a protokoly o zdieľaní údajov

Immediate 24 Avapro dodržiava prísne protokoly týkajúce sa zdieľania údajov používateľov a zabezpečuje, aby sa tak dialo s maximálnym ohľadom na ochranu súkromia:

S poskytovateľmi služieb: Zdieľanie so spoločnosťami, ktoré nám poskytujú služby, na základe dohôd o zachovaní dôvernosti.

Z právnych dôvodov: Zverejnenie informácií, ak to vyžaduje zákon alebo ochrana práv a bezpečnosti spoločnosti Immediate 2.0 Avapro a jej používateľov.

Počas prevodov podnikov: V prípade zlúčenia, akvizície alebo predaja majetku môžu byť informácie o používateľovi súčasťou prevádzaného majetku.

Opatrenia na zabezpečenie údajov v spoločnosti Immediate 2.0 Avapro.0

Immediate 2.0 Avapro využíva spoľahlivé bezpečnostné opatrenia na ochranu integrity a dôvernosti vašich údajov. Naše opatrenia zahŕňajú:

Šifrovanie: Používanie štandardného priemyselného šifrovania údajov pri prenose a v pokoji.

Kontrola prístupu: Prístup k osobným údajom je obmedzený na zamestnancov a poskytovateľov služieb, ktorí potrebujú poznať tieto informácie na ich spracovanie v našom mene.

Pravidelné audity: Pravidelné kontroly a audity našich opatrení a zásad bezpečnosti údajov.

Práva používateľov a prístup k údajom v systéme Immediate Avapro 360

Používatelia služby Immediate Avapro 360 majú práva týkajúce sa ich osobných údajov, ktoré zahŕňajú:

Právo na prístup: Môžete požiadať o kópie vašich osobných údajov, ktoré máme k dispozícii.

Právo na opravu: Môžete nás požiadať o opravu akýchkoľvek informácií, o ktorých sa domnievate, že sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie: Môžete nás požiadať o vymazanie alebo odstránenie osobných údajov, ak nemáme dobrý dôvod na ich ďalšie spracovanie.

Uchovávanie a vymazávanie informácií s Immediate 24 Avapro

Immediate 24 Avapro uvádza jasné usmernenia týkajúce sa uchovávania a vymazávania vašich osobných údajov:

Zásady uchovávania: Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich zhromaždili, vrátane splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo spravodajských požiadaviek.

Postup vymazania: Immediate 2.0 Avapro vymaže vaše osobné údaje z našich záznamov, s určitými výnimkami stanovenými zákonom alebo regulačnými požiadavkami.

Návrat hore